برچسب: واسکازین گیربکس

نشت روغن نشانه وجود مشکل در گیربکس

نشت واسکازین گیربکس های اتوماتیک یکی از راه های بسیار آسانی است که خبر میدهد گیربکس خودرویتان دچار ایراد شده است و باید در پی تعمییر آن برآیید .
واسکازین در گیربکس های اتوماتیک و تعویض نمودن دنده نقش حیاتی را ایفا می نمایند . به گونه ای واسکازین برای گیربکس های اتوماتیک با اهمیت است که وجود یک لکه روغن در کف پارکینگ خیلی زود تبدیل به یک مشکل حاد و جدی می شود .