برچسب: مشخصات گیربکس خراب

برخواستن صدای ناله از گیربکس معیوب

اگر مشکلی برای قطعه گیربکس خودرویتان پیش آید صدای از خودرویتان به گوش خواهد رسید .
نمی توان صدای مذکور را برای کسانی که تا حالا این صدا به گوششان نرسیده است وصف نمود . صدایی است مانند ناله وزوز… است.
بسته به آن که خودرویتان توسط چه کارخانه ای و با چه روشی تولید شده است صداهای برخواسته از آن نیز متفاوت است .