برچسب: سروصدای گیربکس

سرو صدای زیاد گیربکس در هنگام خلاصی

زمانی که خودرو در حالت دنده خلاص است و صداهای زیادی از گیربکس به گوش می رسد ممکن است خبر از آن دهد که مشکلی در گیربکس است .
در زمان تعویض دنده اگر صدای غیر عادی به گوش برسد میدانیم که به دلیل درگیر بودن گیربکس است ولی این را هم باید بدانید که در حالت خلاصی دنده هم باز قطعات گیربکس با هم در تماس هستند .