برچسب: بررسی

انواع گیربکس

گیربکس های موجود در خودروها به صورت یکی از دو نوع زیر می باشد :
گیربکس معمولی و یا گیربکس اتوماتیک
دسته دنده یا بر روی قسمت بغل فرمان قرار گرفته است و یا بر روی گیربکس و درسمت راست راننده مستقر شده است .

بررسی گیربکس خودروها

وظیفه ای که سیستم گیربکس بر عهده دارد تبدیل نمودن گشتاور و دور می باشد .
به طور دقیق تر باید گفت که این قطعه (گیربکس) دور و گشتاور را بسته به دلخواه و نیاز راننده و همچنین جاده و خیابان ها عوض می کند.
بعضی از مواقع پیش می آید که خودرو نیاز به قدرت بیشتری برای حرکت کردن لازم دارد و یا اینکه بعضی موقع ها خودرو نیاز دارد با سرعت بیشتری حرکت نماید .