برچسب: انواع

انواع گیربکس

گیربکس های موجود در خودروها به صورت یکی از دو نوع زیر می باشد :
گیربکس معمولی و یا گیربکس اتوماتیک
دسته دنده یا بر روی قسمت بغل فرمان قرار گرفته است و یا بر روی گیربکس و درسمت راست راننده مستقر شده است .